یراق گردان مخصوص صندلی کمپر

- جهت تبدیل شدن صندلی خودرو به صندلی گردان