پایه میز گردان

- طول بازو 40 سانتی متر 

- ارتفاع پایه 50 سانتی متر